نمونه کار بایگانی - گروه هنری تصویربرداران و عکاسان شادمان - اتلیه اصفهان